ΟΡΘΟΠΤΕΡΑ

Δουλεύουμε πάνω σε αυτά τα εντομάκια που χοροπηδούν κάτω από τα πόδια μας, με επίκεντρο τα ενδημικά και απειλούμενα είδη της Ελλάδας. Πραγματοποιούμε πολλά ερευνητικά προγράμματα διερευνώντας τα πρότυπα κατανομής τους, την οικολογία τους και τη διαχείριση, προστασία και αποκατάσταση των ενδιαιτημάτων τους. Έργα: DEMO, LAC2 & LAC, WILLEMSORUM, OITI, PARNO, PINS. Προηγούμενα έργα: LACON, TZIN, INSECTA.

  • DEMO- Πρότυπα κατανομής και οικολογία τριών ενδημικών και κινδυνευόντων ειδών Ορθοπτέρων των βουνών της Ελλάδας
P. tymphrestos (@ K-G.Heller)

Στόχος: Δημιουργία της γνωστικής βάσης που απαιτείται για την εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης τριών στενοενδημικών και παγκοσμίως απειλούμενων ειδών Ορθοπτέρων της Ελλάδας του γένους Parnassiana: P. parnassica (CR), P. tymphrestos (EN) and P. coracis (VU). Το ερευνητικό πρόγραμμα καλύπτει την παγκόσμια κατανομή τους και επιχειρεί να επιλύσει προβλήματα συστηματικής κατάταξης, να χαρτογραφήσει την κατανομή τους, να διερευνύσει τις οικολογικές απαιτήσεις τους, να εκτιμήσει την πληθυσμιακή τους κατάσταση και τις απειλές τους, και να καταλήξει σε προτάσεις διαχείρισης με στόχο την προστασία τους. Περίοδος: 2023-2024. Χρηματοδότηση: Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΟΦΥΠΕΚΑ). Συντονιστής: BCL. *Διάκριση: το έργο ήταν πρώτο στην εθνική κατάταξη αξιολόγησης υπό της ανοιχτής πρόσκλησης ΕΛΙΔΕΚ N51255 4/7/2022

  • LAC2-Παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης του Chorthippus lacustris

Ch.lacustris (@V.Kati)

Στόχος: Αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης της χορεύτριας ακρίδας της Ηπείρου (Chorthippus lacustris), ενός Κρίσιμα Κινδυνεύοντος ενδημικού είδους στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 που εμπίπτουν στην ευθύνη της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου (GR2120003, GR2120001, GR2120002) και πρόταση μέτρων διατήρησης για τη βελτίωση του καθεστώτος της. Περίοδος: 2023. Χρηματοδότηση: Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ). Συντονιστής: BCL

  • LAC- Διαχείριση και προστασία του ενδημικού είδους Chorthippus lacustris

Ch.lacustris (@V.Kati)

Στόχος: Μελέτη των οικολογικών απαιτήσεων της χορεύτριας ακρίδας της Ηπείρου (κρίσιμα κινδυνεύον και ενδημικό είδος ορθοπτέρου) και σχέδιο δράσης για την αποκατάσταση των πληθυσμών της και τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησής της στη λεκάνη της λίμνης Παμβώτιδας. Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων διατήρησης και την αξιολόγηση της επιτυχίας τους μέσω της παρακολούθησης για το είδος. Το LAC υλοποιείται σε συνεργασία με το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας. Περίοδος: 2021-2023. Χρηματοδότηση: Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας (ΟΦΥΠΕΚΑ). Συντονιστής: BCL.

  • WILLEMSORUM- Οικολογία και διατήρηση του Prionotropis willemsorum (EN) στην Ελλάδα

P. willemsorum (@V.Kati)

Στόχος: Το έργο στοχεύει στην αύξηση της επιστημονικής γνώσης επί της κατάστασης διατήρησης του είδους Prionotropis willemsorum. Χαρτογραφούμε την κατανομή του, διερευνούμε τα χαρακτηριστικά του ενδιαιτήματός του, αξιολογούμε τις πιέσεις και απειλές, και επικαιροποιούμε την κατάσταση διατήρησής του με βάση τα κριτήρια της IUCN. Το έργο WILLEMSORUM θα καταλήξει σε προτεινόμενα διαχειριστικά μέτρα που θα πρέπει να εφαρμοστούν για να βελτιωθεί η κατάσταση διατήρησής του. Περίοδος: 2022-2023. Χρηματοδότηση: Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund (κάλυψη εξόδων έρευνας πεδίου, εξοπλισμού και αναλωσίμων).

WILLEMSORUM στον ιστοχώρο MBZ Conservation Fund

  • OITI- Διερεύνηση της ενδημικής και απειλούμενης εντομοπανίδας στην Οίτη και στον Τυμφρηστό.
O. tymphrestosi (@. A Stefanidis)

Στόχος:Μελέτη της κατανομή και των οικολογικών απαιτήσεων δεκατεσσάρων σημαντικών ειδών Ορθοπτέρων στα βουνά της Οίτης και του Τυμφρηστού και πρόταση μέτρων διατήρησης για δύο είδη που είναι ενδημικά και απειλούμενα (EN) - Parnassiana tymphrestos και Oropodisma tymphrestosi. Περίοδος: 2021-2022. Χρηματοδότηση: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου (ΟΦΥΠΕΚΑ). Συντονιστής: BCL.

Τελική αναφορά διαθέσιμη στο RG (Ελληνικά)

  • PARNO- Βελτίωση της γνώσης της ενδημικής και απειλούμενης εντομοπανίδας στον Παρνασσό.
G. obtusus (@V.Kati)

Μελέτη της κατανομής και των οικολογικών απαιτήσεων έντεκα σημαντικών ειδών ορθοπτέρων στον Εθνικό Δρυμό Παρνασσού και πρόταση μέτρων διατήρησης για τέσσερα ενδημικά και απειλούμενα είδη: Parnassiana parnassica (CR), Oropodisma parnassica (EN), Stenobothrus graecus (EN), Glyphanus obtusus (EN). Περίοδος: 2021-2022. Χρηματοδότηση: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού (ΟΦΥΠΕΚΑ). Συντονιστής: BCL

  • PINS- Παρακολούθηση και βελτίωση της γνώσης της ενδημικής και απειλούμενης εντομοπανίδας της Μονάδας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας
D. graeca (@ O. Tzortzakaki)

Στόχος: Μελέτη της κατανομής και των οικολογικών απαιτήσεων σημαντικών ειδών εντόμων στα όρη Μιτσικέλι και Νεμέρτσικα και στην ευρύτερη περιοχή (Ιωάννινα, Πωγώνι). To PINS επικεντρώνεται στον ενδημικό γρύλο του σπηλαίου Περάματος Dolichopoda graeca και άλλα σημαντικά είδη ορθοπτέρων όπως το είδος κοινοτικού ενδιαφέροντος διατήρησης Paracaloptenus caloptenoides και το ενδημικό και απειλούμενο είδος Pryonotropis willemsorum. Η μελέτη καταλήγει σε μια χωρική βάση δεδομένων και δεδομένα για τις οικολογικές απαιτήσεις των ειδών και με συγκεκριμένες προτάσεις μέτρων διατήρησης, όπου είναι εφικτό. Περίοδος: 2021-2023. Χρηματοδότηση: Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας (ΟΦΥΠΕΚΑ). Συντονιστής: BCL.