ΠΟΥΛΙΑ

We study songbird communities in agricultural and forest ecosystems, and in urban environments. We study the ecology of various bird species, such as the golden eagle, the glossy ibis, the great cested grebe, while we have studied the ecology of cinereous vulture in the past. Research is conducted mainly through master and doctoral theses. Previous projects: VULTURES, AGRALE

  • Οικολογία διατήρησης του Χρυσαετού στη Β. Ελλάδα

Υποψήφιος διδάκτορας. Λαυρέντης Σιδηρόπουλος. Η διδακτορική διατριβή στοχεύει στην αύξηση της οικολογικής γνώσης και στην εφαρμογή της για τη διατήρηση του χρυσαετού (Aquila chrysaetos), είδος προτεραιότητα της Οδηγίας των Πτηνών, για το οποίο η γνώση μας στην Ελλάδα είναι ελάχιστη. Διερευνώνται: (α) η εποχική διακύμανση της δίαιτας του χρυσαετού στην Β. Ελλάδα, (b) τα αίτια θνησιμότητας του είδους που απειλούν την επιβίωσή του, (γ) η συμπεριφορά πτήσης και εύρους αυτής, και (δ) η επιλογή του βιοτόπου αναπαραγωγής σε πολλαπλές χωρικές κλίμακες. Η έρευνα διεξάγεται στην κεντρική Μακεδονία, και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (~35000 km2). Ο Λαυρέντης διεξάγει συστηματική έρευνα πεδίου, βάζει δορυφορικούς πομπούς στα πουλιά (GPS/GSM), παρακολουθεί τις κινήσεις τους, μελετά τη διατροφή τους και αναλύει διαθέσιμες βάσεις δεδομένων. Χρηματοδότηση: natural research LTD (Σκωτία: υποτροφία και παροχή εξοπλισμού), Ίδρυμα Λεβέντη (υποτροφία), Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία (ερευνητικά έργα), Εταιρία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης (ερευνητικά έργα).