ΟΔΟΝΤΟΓΝΑΘΑ

Ξεκινήσαμε πρόσφατα να δουλεύουμε με τα Οδοντόγναθα (λιβελούλες), σταδιακά αυξάνοντας την γνώση μας στην ταξινομική των ειδών, δεδομένης της μεγάλης αξίας της ομάδας ως δείκτη των γλυκών νερών. Έργο: AOOS

  • AOOS – Συνεισφορά στη γνώση επί της βιοποικιλότητας στη λεκάνη απορροής του Αώου

Στόχος: Η παραγωγή μιας γεωαναφερόμενης βάσης δεδομένων για την κατανομή των ειδών στη λεκάνη απορροής του ποταμού Αώου, ενός από τους τελευταίους μη κατακερματισμένους ποταμούς ελεύθερης ροής στην Ευρώπη, με ιδιαίτερη εστίαση στο τμήμα της περιοχής που δεν τελεί υπό καθεστώς προστασίας. Το έργο αξιολόγησε διαφορετικά ενδιαιτήματα της λεκάνης απορροής του Αώου ως προς την οικολογική τους αξία για τα είδη που μελετήθηκαν, καθώς και τις πιθανές πιέσεις και απειλές σε αυτά. Οι ζωικές ομάδες περιλάμβαναν μεγάλα θηλαστικά, τη βίδρα και τα οδοντόγναθα. Το έργο πρότεινε τη δημιουργία ενός διασυνοριακού εθνικού πάρκου του Αώου μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας. Περίοδος: 2019. Χρηματοδότηση: Πίνδος Περιβαλλοντική (ΜΚΟ) (Διεθνής χρηματοδότηση από Euronatur). Ρόλος BCL: Εταίρος

AOOS WEBPAGE

  • Στόχος: Η δημιουργία μιας παγκόσμιας βάσης καταγραφών των υδρόβιων και ημι-υδρόβιων εντόμων: Εφημερόπτερα, Πλεκόπτερα, Τριχόπτερα και Οδοντόγναθα. Το πρόγραμμα συγκέντρωσε σε μια ενιαία βάση μαζί με σχεδόν 100 συν-συγγραφείς μια παγκόσμια βάση δεδομένων άνω των 8 εκατομμυρίων εγγραφών. Συντονιστής: Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries (IGB). Ρόλος BCL: Συνεισφορά δεδομένων.

Goal:  To deliver a database of global occurrences of aquatic insects: Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera, Odonata. The project collated together with nearly 100 co-authors a global database of more than 8 million records. Coordinator: Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries (IGB). BCL role: Data contributor.

EPTO database  WEBPAGE