ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

Η ομάδα μας χειρίζεται το καίριο θέμα της συνύπαρξης των μεγάλων θηλαστικών με τον άνθρωπο, ενώ αυξάνει την επιστημονική γνωστική μας βάση επί της οικολογίας των μεγάλων θηλαστικών, με επίκεντρο τον λύκο και το Βαλκανικό αγριόγιδο Έχουμε επίσης εργαστεί με τις νυχτερίδες στα γέρικα ιερά δάση. Έργα: AOOS, COEXIST. Προηγούμεν έργα: THALIS.

  • Ph.D. Οικολογία και συμπεριφορά θήρευσης του λύκου: μια στρατηγική ελαχιστοποίησης των συγκρούσεων με στόχο τη βιώσιμη κτηνοτροφία

Υποψήφια διδάκτορας. Μαρία Πετρίδου. Η διδακτορική διατριβή στοχεύει στη διερεύνηση (α) των τροφικών συνηθειών του λύκου και της επιλογής διαφορετικών ειδών κτηνοτροφικών ζώων, (β) των χωροχρονικών προτύπων του λύκου και άλλων θηρευτών και θηραμάτων σε σχέση με την ανθρωπογενή δραστηριότητα, (γ) της επίδρασης των κτηνοτροφικών πρακτικών και των προληπτικών μέτρων που εφαρμόζονται από τους κτηνοτρόφους στη μείωση της απώλειας του κτηνοτροφικού κεφαλαίου από τις επιθέσεις των λύκων, (δ) των κοινωνικό-οικονομικών παραγόντων συνύπαρξης λύκου και κτηνοτροφίας. Η Μαρία κάνει συστηματική έρευνα με συλλέγοντας και αναλύοντας εργαστηριακά περιττώματα του λύκου, τοποθετώντας υπέρυθρες φωτογραφικές διατάξεις (camera traps) στα ενδιαιτήματα του λύκου, και διενεργώντας πολλές συνεντεύξεις με κτηνοτρόφους στα βουνά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας. Προχωρά σε στατιστικές αναλύσεις με χρήση οικολογικών μοντελοποιήσεων, κοινωνικής στατιστικής και χωρικών εργαλείων. Χρηματοδότηση: Υποτροφία ΙΚΥ, COEXIST (έργο), AOOS (έργο).