Project

WIND

Project info

Τίτλος
WIND -Αιολικά πάρκα και στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης: βέλτιστη προσέγγιση ως προς την κατάτμηση και την αλλαγή χρήσης γης
Έτος
2020 - 2021
Χρηματοδότηση
Συντονιστής
Εργαστήριο Διατήρησης της Βιοποικιλότητας
Συνεργαζόμενοι Φορείς
-

*Το έργο χρηματοδοτήθηκε με σύναψη σύμβασης με το Ε.Κ.Π.Α.Α. (Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης) – νυν ΟΦΥΠΕΚΑ

Ομάδα έργου

Δρ. Βασιλική Κατή. Επιστημονικά Υπεύθυνη 

Δρ. Χριστίνα Κασσάρα, βιολόγος 

Λυδία Ταμπουρατζή, αγρονόμος & τοπογράφος μηχανικός Ε.Μ.Π

Δημήτρης Γκότσης, μηχανικός σχεδίασης προϊόντων & συστημάτων

Δρ. Όλγα Τζωρτζακάκη, βιολόγος

Δρ. Δημήτρης Βασιλάκης, δασολόγος 

Δρ. Σύλβια Ζακκάκ, βιολόγος

Μαρία Πετρίδου, γεωπόνος, Υπ. Διδ. BCL/Π.I. 

Λαυρέντης Σιδηρόπουλος, περιβαλλοντολόγος, Υπ. Διδ. BCL/Π.Ι.

Μαρία Ψαραλέξη, βιολόγος, Υπ. Διδάκτορας ΑΠΘ 

Νίκος Μπούκας, Βιολόγος

Τόνια Γαλάνη, Βιολόγος

 

Εξωτερικοί συνεργάτες

Δρ. Ζωή Βροντίση, μηχανικός

Δρ. Άρης Μουστάκας, μηχανικός

Στόχος

Η σύγκλιση των δύο πολιτικών αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και διατήρησης της βιοποικιλότητας με εφαρμογή στο πεδίο της ανάπτυξης των Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ)

Ερευνητικά ερωτήματα

Δράσεις

1.

Αναλύσεις χωρικών δεδομένων

2.

Χωροθέτηση ΑΣΠΗΕ & ΣΒΑ

3.

Τεχνητές εκτάσεις και ΑΣΠΗΕ

4.

ΑΠΕ & ΣΒΑ

5.

Διάχυση αποτελεσμάτων

Αποτελέσματα

Βάσεις δεδομένων

No Description

Δημοσιεύσεις

Η αιολική ενέργεια είναι η επικρατέστερη ανανεώσιμη τεχνολογία για την επίτευξη των κλιματικών στόχων, αλλά έχει επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα μέσω της αλλαγής χρήσης γης. Επομένως, αντιμετωπίζουμε το παράδοξο των αρνητικών επιπτώσεων επί της βιοποικιλότητας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Προτείνουμε μια νέα αειφορική μέθοδο χωροταξικού σχεδιασμού: οι αιολικές επενδύσεις ιεραρχούνται πρώτα στις πιο κατακερματισμένες ζώνες που βρίσκονται εκτός του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Την παρουσιάζουμε για την Ελλάδα, ένα κέντρο βιοποικιλότητας με ισχυρή κλιματική πολιτική, όπου υπάρχει σύγκρουση για τη χρήση γης για την κάλυψη των αναγκών της διατήρησης της φύσης και της ανάπτυξης της αιολικής ενέργειας. Η ανάλυση δείχνει ότι η προτεινόμενη επενδυτική ζώνη μπορεί να υποστηρίξει εγκαταστημένη ισχύ αιολικής ενέργειας 1,5 φορές μεγαλύτερη από τον εθνικό στόχο του 2030, έχοντας μόνο οριακά χαμηλότερη (4%) ταχύτητα ανέμου. Λειτουργεί αποτελεσματικά για τη διατήρηση των οικοτόπων και ειδών των Παραρτημάτων των δυο οδηγιών για τη φύση και αλληλεπικαλύπτεται σημαντικά με τις σημαντικές περιοχές για τα πουλιά (IBA) (93%) και τις περιοχές άνευ δρόμων (80%) της Ελλάδας. Έχει μεγάλη αλληλοεπικάλυψη επίσης (82% -91%) με τις ζώνες αποκλεισμού που προτείνονται σύμφωνα με τρεις χάρτες ευαισθησίας για τη διατήρηση των πτηνών. Δεδομένου ότι η αλλαγή χρήσης γης προκαλεί μείωση της βιοποικιλότητας, υπογραμμίζουμε την ανάγκη τέτοιων προσεγγίσεων για την επίτευξη τόσο των στόχων για το κλίμα όσο και για τη βιοποικιλότητα. Ζητούμε μεγαλύτερη σύγκλιση των περιβαλλοντικών πολιτικών για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και για το στόχο μη αύξησης των τεχνητών επιφανειών στην Ευρώπη έως το 2050 (no net land take).
Wind harnessing is a fast-developing and cost-effective Renewable Energy Source, but the land impacts of wind power stations are often overlooked or underestimated. We digitized land take, i.e., the generation of artificial land, derived from 90 wind power stations in Greece constructed between 2002 and 2020 (1.2 GW). We found substantial land take impacts of 7729 m2/MW (3.5 m2/MWh) of new artificial land, 148 m/MW of new roads and 174 m/MW of widened roads on average. Models showed that the number and size of wind turbines, the absence of other existing infrastructures and the elevational difference across new access roads increased artificial land generation. The elevational difference across new and widened access roads also increased their length. New wind power stations in Greece are planned to be installed at higher elevations and in terrains facing higher risks for soil erosion and soil biodiversity. The general tendency in the European Union is to sit fewer wind power stations in mountainous and forested land. Still, this pattern is inversed in several countries, particularly in Southern Europe. After screening 28 policy and legal documents, we found that land take is indirectly inferred in the global policy but more directly in the European policy through five non-legally binding documents and three Directives. However, the current European energy policies seem to conflict with nature conservation policies, risking land take acceleration. The study provides insights for reducing land take when planning and constructing wind power stations. We underline the need for better quantification of land take and its integration in the complex process of sustainable spatial planning of investments.

Πολιτική σύνοψη

No Description

Ανοιχτές διαλέξεις

Invited lecture presented in the Department of Civil Engineer, School of Engineering, the University of Thessaly at 22/12/2021. Speaker. V. Kati. Lecture title: “The nexus roads-windfarms-biodiversity under the light of sustainable spatial planning”. Abstract: Humanity depends directly on biodiversity and its services but we currently face both biodiversity and a climate crisis. The lecture will focus on two topical issues: (a) Road sprawl is a key driver behind biodiversity loss. We suggest a new national and European roadless policy towards the non-net-land take milestone. We present the roadless map of Greece, and we suggest the conservation in legal terms of large roadless areas as ecosystems of high natural, ecological and aesthetic value. The Greek prime minister announced the conservation of roadless areas in the world summit COP26 under the emblematic title “Untrodden Mountains”. (b) Aeolian energy is the leading renewable energy source. However, we often face the paradox of impacting biodiversity to combat climate change. We present a novel method of spatial planning that enhances windfarm sustainability: investments are prioritized in the most fragmented zones that lie outside the Natura 2000 network of protected areas. The suggested investment zone supports wind harnessing 1.5 times higher than the 2030 national goal, having only marginally lower (4%) wind speed. The sustainable scenario provides significant benefits to biodiversity and society. It is not known if the sustainable scenario will be integrated into the forthcoming national spatial planning for renewables. More info here and here. Pdf available in Greek.
Invited lecture at a webinar organized on 10/2/2021 by the Open University of Cyprus in the framework of the Postgraduate Program “Environmental Management and Protection”. Speaker. V. Kati. Lecture title: The triptych biodiversity-roads-wind in the context of the Sustainable Development Goals: the Greek case “. Lecture focusing on four topics: A. Biodiversity & Climate Change: The Challenges of the 21st Century. B. Roads: the “epitome” of anthropogenic intervention in nature. C. Wind farms: an urgent need for proper spatial planning. D. Linking research with the international political scene. Pdf available in Greek.
Invited lecture organized in the frame of a webinar organized by the Policy Committee of the European Section of the Society for Conservation Biology in 26/1/2021. Two recent papers published for Greece were used to illustrate the webinar topics (https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108828 and https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.144471). Pdf and vimeo video available in English. The goal of the webinar was : (A) to present the road sprawl and subsequent fragmentation problem at global and European scale, as roadless areas conservation is a long-term initiative of PC SCB-Europe. (B) to present the topical nexus of biodiversity loss and land use change stemming from Renewable Energy Sources, such as windfarm infrastructures, rapidly developing in the EU under the European Green Deal. (C) To present the relevant legislative and policy frame at global and EU scale and discuss the perspectives of integrating the webinar messages into the EU policy and legal frame. The webinar was not open to the public, but under invitation of key EU experts and policymakers. The two main messages of the webinar were: Message 1: Restrain road sprawl and land take in natural ecosystems in legally binding terms. Message 2: Better integrate biodiversity in climate policies: prioritize RES in least ecologically valuable zones. The following points were presented as questions/ points to consider for discussion by scientists and policymakers. Roadless areas should be integrated in the forthcoming European guideline as a criterion to set up ecological corridors expanding the network of protected areas (30% target), so as to increase the coherence of Natura 2000 and as a criterion to define and designating the strictly protected zones (10% target). [Biodiversity Strategy: EU Nature protection: key commitments by 2030] Roadless areas should be included in the legally binding targets of ecosystem restoration in the forthcoming regulation, as It is equally important to actively restore degraded and carbon-rich ecosystems (active restoration) and to proactively maintain intact ecosystems (proactive restoration) for no need to restore in the future (cost –effective). Proactive restoration could be more beneficial for countries with large tracks of nature remained, mostly in Scandinavia, eastern Europe and parts of the Mediterranean. Member States should have the liberty to take restoration actions according to their specific needs, including road removal. [Biodiversity Strategy: EU Nature restoration plan: key commitments by 2030] The “no net land take by 2050” milestone should be legally binding in the frame of Art. 10 92/43/EEC and the Landscape Convention should be reinforced for actual landscape protection, management and planning. Minimum land take should be integrated in the forthcoming regulation review of land use, land use change and forestry and road sprawl monitoring and roadless areas conservation should be considered in the 8th Environment Action Programme SEAs, EIAs, AAs, or subsidizing regulations could be better implemented to reduce the impact of land-consuming projects Landscape Fragmentation Indicator (LFI) and Roadless Fragmentation Indicator (RFI) could serve as new tools for monitoring and policy-making in the above frame. The EU could undertake an initiative of suggesting roadless areas as a distinct target in post-Aichi biodiversity strategy targets.

Συνέδρια

Αφίσα

No Description

MME

Σε αυτό το χωρίο αναρτώνται άρθρα του διεθνούς και εθνικού/τοπικού τύπου που αναφέρονται στα επιστημονικά ευρήματα της έρευνάς μας. Τα άρθρα είναι ενδεικτικά και παρατίθενται χωρίς να αντανακλούν απαραίτητα τη γνώμη του BCL. Η κάλυψη της έρευνάς μας από τα ΜΜΕ είναι ένας δείκτης απήχησης της έρευνάς μας στην κοινωνία.

Eurydice Bersi. Reporters United. Too much of a good thing? Wind power and the battle for Greece’s wild heart. 7/10/2021

Eurydice Bersi. NZZ. Ein Kampf um Windmühlen in Griechenland – der Naturschutz ist im Gegenwind. 21/3/2021.

TNH Staff. The National Herald. Greece Goaded to Keep Wind Farms Away from Environmental Areas. 24/3/2020

Giorgos Lialios. E-kathimerini. Experts urge Greek gov’t to rewind turbine plans. 23/03/2020

Κώστας Αγορής: Πρωϊνός Λόγος. «Αστερίσκοι» για τη χωροθέτηση αιολικών πάρκων στη χώρα μας! 13/1/2024

Γιώργος Λιάλιος. Καθημερινή. Πόση γη «χάνεται» στα αιολικά. 5/1/2024 

Μάριος Διονέλλης. Εφημερίδα των Συντακτών. Αντιπεριβαλλοντικά τα αιολικά με τη βούλα της επιστήμης. 31/1/2021

Γιώργος Λιάλιος. Καθημερινή. «Ντιμπέιτ» για αιολικά και Natura. 23/3/2020  

Βαρβάρα Αγγέλη. Typos i. Επτά φοιτητές επιχειρηματολογούν για τα αιολικά πάρκα. 17/5/2020

Νέα

Νέα για το έργο WIND, συμπεριλαμβάνοντας ειδοποιήσεις για νέο παραγόμενο ερευνητικό υλικό, άρθρα στα ΜΜΕ, την πολιτική απήχηση και τις αντιδράσεις της κοινωνίας αναρτώνται στο BCL facebook page. Αυτό το χωρίο περιλαμβάνει ενδεικτικές αναρτήσεις από τον ιστοχώρο «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Γρήγορη αναζήτηση