Οι Περιοχές Άνευ Δρόμων (ΠΑΔ) ως εργαλείο περιβαλλοντικού σχεδιασμού στην Ελλάδα

Οι Περιοχές Άνευ Δρόμων (ΠΑΔ) είναι εκείνες οι χερσαίες περιοχές οι οποίες έχουν έκταση άνω του 1km2 και απέχουν πάνω από 1 km από τον πλησιέστερο δρόμο. H πολιτική σύνοψη διαρθρώνεται στα εξής υποκεφάλαια: 1. Τι είναι οι περιοχές άνευ δρόμων – ΠΑΔ; 2. Ποια η σχέση των δρόμων με την απώλεια της βιοποικιλότητας; 3. Γιατί οι ΠΑΔ αποτελούν μείζον πολιτικό θέμα παγκοσμίως; 4. Γιατί οι ΠΑΔ θα πρέπει να εισαχθούν στην εθνική περιβαλλοντική πολιτική; 5. Νέα ερευνητικά δεδομένα για τους δρόμους στην Ελλάδα 5.1. Πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα κατάτμησης του τοπίου στην Ελλάδα; 5.2. Πού βρίσκονται οι πιο σημαντικές Περιοχές Άνευ Δρόμων της Ελλάδας; 5.3. Έχει συνεισφέρει το δίκτυο Natura 2000 στην ανάσχεση της κατάτμησης; 5.4. Ποιες οι επιπτώσεις των δρόμων στην άγρια πανίδα; Το παράδειγμα του αγριόγιδου (Rupicapra rupicapra balcanica) 5.5. Ποια η άποψη της Ελληνικής κοινωνίας για τους δρόμους στην Ελλάδα; 6. Προτάσεις: ΠΑΔ & περιβαλλοντική πολιτική της Ελλάδας Βιβλιογραφία Παράρτημα: Ανασκόπηση- επιπτώσεις των δρόμων στην πανίδα της Ελλάδας

Πλήρες κείμενο: εδώ.

Έργο: ROADLESS

Αναφορά: Κατή, Β., Κασσάρα, Χ., Ψαραλέξη, Μ., Τζωρτζακάκη, Ο., Πετρίδου, Μ., Παπαϊωάννου, Χ., Γαλάνη, A. 2020. Οι Περιοχές Άνευ Δρόμων (ΠΑΔ) ως εργαλείο περιβαλλοντικού σχεδιασμού στην Ελλάδα. Πίνδος Περιβαλλοντική & Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Ελλάδα: 10 σελ. doi: 10.13140/RG.2.2.33332.27526

Περισσότερα...

Μια ιστορική στιγμή-το παγκόσμιο πλαίσιο για τη Βιοποικιλότητα (Kunming-Montreal Global biodiversity framework)

Στις 18/12/2022 μια ιστορική στιγμή στην πορεία της ανθρωπότητας. Η επικύρωση του παγκόσμιου πλαισίου για την προστασία της βιοποικιλότητας μέσω 23 στόχων που θα πρέπει

Περισσότερα

To διεθνές ερευνητικό δίκτυο NEMOR προτείνει στην Κομισιόν τη μείωση των δρόμων στα βουνά της Ευρώπης

Το NEMOR είναι ένα διεθνές ερευνητικό δίκτο 34 ιδιωτικών και δημοσίων ινστιτούτων από 15 Ευρωπαϊκές χώρες, στόχος του οποίου είναι η προαγωγή της έρευνας και

Περισσότερα