Η έρευνα του BCL για την προστασία των περιοχών άνευ δρόμων σε επιστολή του SCB προς τον Frans Timmermans, Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το Ευρωπαϊκό Τμήμα της Διεθνούς Εταιρείας Βιολογίας Διατήρησης (Society for Conservation Biology-European Section) απέστειλε επιστολή στον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Frans Timmermans. Η επιστολή επισημαίνει στην ΕΕ τον αντίκτυπο των δρόμων στον κατακερματισμό των οικοσυστημάτων, εκφράζει τις ανησυχίες των επιστημόνων για την γρήγορη αύξηση των δρόμων πρόσβασης για την κατασκευή υποδομών Ανανενώσιμων Πηγών Ενέργειας και ιδιαίτερα Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, παροτρύνει την Επιτροπή να υιοθετήσει μια πολιτική προστασίας των περιοχών άνευ δρόμων, να θεωρήσει αυτές τις περιοχές ως εργαλείο προληπτικής αποκατάστασης της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα, και να ενσωματώσει πολιτικές ελαχιστοποίησης του κατακερματισμού στην εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και του 8ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον έως το 2030. Επιπλέον, η επιστολή ζητά η ΕΕ να ενθαρρύνει τα Κράτη-Μέλη χωρίς κατάλληλο χωροταξικό σχεδιασμό για τις ΑΠΕ να επιλέγουν περιοχές ήδη κατακερματισμένες με χαμηλή αξία βιοποικιλότητας για τα μελλοντικά έργα ΑΠΕ. Τέτοιες πολιτικές θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε όλες τις σχετικές τομεακές πολιτικές, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η επιστολή απεστάλη την 26η Μαρτίου του 2021. Η σχετική έρευνα του BCL επί των περιοχών άνευ δρόμων και η συναφής διεθνής δημοσίευση αναφέρονται στην επιστημονική τεκμηρίωση της ως άνω επιστολής προς τον κ. F. Timmermans

https://conbio.org/images/content_2014scholarships/SCB-ES_to_EC_Roadless_letter_2021_03_26.pdf

Περισσότερα...

Το έργο NATLAND

NATLAND project entitled “Undisturbed natural areas of Greece (SEBI 13)” was part of the funding of the axis “Natural Environment & Innovative actions” of the

Περισσότερα