Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής κας Μ. Πετρίδου επί του λύκου-6/9/2023

Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής κας Μ. Πετρίδου επί του λύκου-6/9/2023

The PhD Candidate of the Department of Biological Applications & Technology, Ms Maria Petridou, will present her PhD thesis on “Wolf ecology and predation behavior: a conflict minimization strategy towards sustainable livestock breeding“. The presentation will take place in English on Wednesday 6 September 2023 at 17.00 in room 4 of the new BET Building and is open to the public. It will not be transmitted online but for the members of the examination committee.

Η Υποψήφια Διδάκτορας του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών κα Μαρία Πετρίδου θα υποστηρίξει τη διδακτορική της διατριβή με θέμα «Wolf ecology and predation behavior: a conflict minimization strategy towards sustainable livestock breeding» («Οικολογία και συμπεριφορά θήρευσης του λύκου: μια στρατηγική ελαχιστοποίησης των συγκρούσεων με στόχο τη βιώσιμη κτηνοτροφία»). Η παρουσίαση θα γίνει στην Αγγλική γλώσσα την Τετάρτη 6 Σεπτεβρίου 2023 και ώρα 17.00 στην αίθουσα 4 του νέου Κτιρίου ΒΕΤ και είναι ανοιχτή στο κοινό. Δεν θα μεταδοθεί διαδικτυακά, παρά μόνο για τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής.

Γρήγορη αναζήτηση