Όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα apollo

Όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα apollo

Το πρόγραμμα «apollo» είναι το εθνικό εθελοντικό πρόγραμμα καταγραφής και βιοπαρακολούθησης των πεταλούδων της Ελλάδας από τους πολίτες. Συντονίζεται από το Εργαστήριο Διατήρησης της Βιοποικιλότητας του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (BCL), με επικεφαλής την Αν. Καθ. Βασιλική Κατή. 

Η δήλωση συμμετοχής σας στο πρόγραμμα πραγματοποιείται μέσω της σχετικής φόρμας αίτησης η οποία λειτουργεί αυτόματα ως Υπεύθυνη Δήλωση του εθελοντή ως οποίος συναινεί στο εξής κείμενο:

«Δηλώνω υπεύθυνα πως: 

  1. Δεν είμαι συλλέκτης πεταλούδων, δεν διενεργώ οποιαδήποτε παράνομη εμπορία ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας, δεν συνεργάζομαι με συλλέκτες και εμπόρους ειδών πεταλούδων.
  2. Κατά τη συμμετοχή μου ως εθελοντής στο πρόγραμμα apollo δεν θα προκαλώ θάνατο ή βλάβη στις πεταλούδες και στα ενδιαιτήματά τους με οποιοδήποτε τρόπο.
  3. Κατά τη συμμετοχή μου ως εθελοντής στο πρόγραμμα apollo δύναμαι να συλλαμβάνω πεταλούδες με τη χρήση απόχης αποκλειστικά για να αναγνωρίζω τα είδη χωρίς την πρόκληση οποιασδήποτε βλάβης σε αυτά, και με άμεση απελευθέρωσή τους στο σημείο που τα συνέλεξα.
  4. Κατά τη συμμετοχή μου ως εθελοντής στο πρόγραμμα apollo δεν πρόκειται να συλλαμβάνω είδη που είναι αναγνωρίσιμα εξ’ αποστάσεως και δεν απαιτείται να συλληφθούν για να αναγνωριστούν. 
  5. Κατά τη συμμετοχή μου ως εθελοντής στο πρόγραμμα apollo δεν θα διαθέτω πληροφορίες θέσεων ή/και συντεταγμένες καταγραφής σε τρίτους που δύνανται να λειτουργούν ως συλλέκτες ή έμποροι πεταλούδων για τα προστατευόμενα είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (*),  τα απειλούμενα είδη ως προς τις κατηγορίες της IUCN (CR, EN, VU, NT), τα προστατευόμενα είδη από τη Σύμβαση της Βέρνης και τη Σύμβαση CITES. Τα είδη αυτά είναι:  Agriades dardanus, Anthocharis damone, Apatura metis*, Archon apollinus, Carterocephalus palaemon, Coenonympha glycerion, Colias caucasica, Erebia aethiops, Erebia epiphron, Erebia neleus, Erebia oeme, Erebia rhodopensis, Euphydryas aurinia*, Hipparchia christenseni, Hipparchia pellucida, Kretania eurypilus, Kretania psylorita, Limenitis camilla, Limenitis populi, Lycaena dispar*, Lycaena ottomanus, Lycaena thetis, Maniola halicarnassus, Maniola megala, Melitaea aurelia, Minois dryas, Muschampia tessellum, Neolysandra coelestina, Neptis rivularis, Neptis Sappho, Nymphalis xanthomelas, Papilio alexanor*, Parnassius apollo*, Parnassius mnemosyne*, Pelopidas thrax, Phengaris alcon, Phengaris arion*, Polyommatus eros*, Polyommatus icarus, Polyommatus iphigenia, Polyommatus nephohiptamenos, Polyommatus orphicus, Polyommatus orphicus, Pontia chloridice, Proterebia phegea, Pseudochazara amymone, Pseudochazara geyeri, Pseudochazara orestes, Pseudochazara Tisiphone, Pseudophilotes bavius*, Pyrgus carthami, Satyrium ledereri, Satyrium pruni, Turanana taygetica, Ypthima Asterope, Zerynthia cretica, Zizeeria karsandra, Zerynthia polyxena*”

H αποδοχή του εθελοντή στο πρόγραμμα apollo και η αποστολή της σχετικής ερευνητικής άδειας γίνεται από τη συντονίστρια του προγράμματος Αν. Καθ. Β. Κατή με την  προϋπόθεση πως ισχύει η άνω Υπεύθυνη Δήλωση του εθελοντή, υποβαλλόμενη αυτόματα μέσω της συμπλήρωσης της σχετικής φόρμας του apollo. Αν διαπιστωθεί παρέκκλιση, η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον εθελοντή με βάση την κείμενη νομοθεσία. Η συντονίστρια έχει το δικαίωμα διαγραφής του από την πλατφόρμα του προγράμματος, ή/και ανάκλησης της άδειάς του ή/και καταγγελία του στις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Η Συντονίστρια

Γρήγορη αναζήτηση