Ανοιχτή βάση βιώσιμου σεναρίου χωροθέτησης αιολικών πάρκων στην Ελλάδα

Ανοιχτή βάση βιώσιμου σεναρίου χωροθέτησης αιολικών πάρκων στην Ελλάδα

Kati V.,  Kassara, C. 2021. Sustainable spatial planning for windfarms in Greece, Mendeley Data V3. http://dx.doi.org/10.17632/kh3fjww93t.3

Στη βάση αυτή μπορείτε να πλοηγηθείτε στο Google Earth και να δείτε για κάθε περιοχή της Ελλάδας τις αιτήσεις για εγκατάσταση αιολικών πάρκων (10/3/2020) με πληροφορίες όπως η ισχύς τους και το στάδιο αδειοδότησης, αν εμπίπτουν ή όχι στις περιοχές του δικτύου Φύση 2000, , την προτεινόμενη ζώνη αποκλεισμού (πράσινο) και τη δυνάμενη επενδυτική ζώνη (μπλε). Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να αποσυμπιέσετε το αρχείο kml (πρέπει να έχετε πρόγραμμα αποσυμπίεσης αρχείων zip) και αφού αποθηκεύσετε τα αρχεία να ανοίξετε το Google Earth και να τα φορτώσετε. Κάθε φορά που θα πλοηγήστε και πατάτε με τον κέρσορα σε ένα συγκεκριμένο σημείο θα σας δίνει τις αντίστοιχες πληροφίες

Η βάση δεδομένων αποτελείται από πέντε γεωχωρικά αρχεία (σε μορφή shapefile και kml)  στο σύστημα συντεταγμένων WGS84 (epsg: 4327), η οποία συνοδεύει την ελληνική πολιτική σύνοψη για τη χωροθέτηση των αιολικών στην Ελλάδα (https://doi.org/10.13140/RG.2.2.33332.27526) και την αντίστοιχη επιστημονική  δημοσίευση: Kati  V et al. 2021 (https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.144471)

 

 

 

Όνομα αρχείου Μορφή αρχείου Περιγραφή
shp kml
Investment_Zone_WGS84 Με μπλε χρώμα αναπαρίσταται  η επενδυτική ζώνη για ΑΣΠΗΕ
Windfarm_free_Zone_WGS84 Με πράσινο χρώμα αναπαρίσταται η ζώνη αποκλεισμού για μελλοντικές επενδύσεις ΑΣΠΗΕ
Windfarms_March_2020_WGS84 Πολύγωνα αιολικών αιτήσεων (10/3/2020) κατόπιν της επεξεργασίας (φιλτραρίσματος)  όπως περιγράφεται στην δημοσίευση.
Natura_v30_WGS84 Η βάση των περιοχών του δικτύου Natura 2000 που  χρησιμοποιήθηκε στις αναλύσεις (v30)
Natura_v31b_WGS84 Η τρέχουσα βάση των περιοχών  του δικτύου Natura 2000 (v31b)

 

Δίνεται επίσης ο συμβολισμός των αρχείων shapefiles (δηλ. *lyr αρχεία).

 

Πεδίο Περιγραφή Ιδιότητες
Investment_Zone_WGS84, Windfarm_Zone_WGS84
FragmZone Βαθμός κατάτμησης: πολύ μικρός [0-1.5), μικρός [1.5-10), μέτριος [10-50), υψηλός [50-250), πολύ  υψηλός (≥250) (μονάδα μέτρησης = seff values) Κείμενο
FragmCode Κωδικός βαθμού κατάτμησης: πολύ μικρός -1,  μικρός -2, μέτριος -3, υψηλός -4, πολύ υψηλός -5 Ακέραιος αριθμός
AreaSqKm Συνολική έκταση κάθε ζώνης βαθμού κατάτμησης σε τετραγωνικά χιλιόμετρα Δεκαδικός

αριθμός

Windfarms_March2020_WGS84
Id1 Μοναδικός κωδικός για κάθε πολύγωνο εγκατάστασης όπως εμφανίζεται στη βάση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Ακέραιος αριθμός
power_mw Εγκατεστημένη ισχύς σε MW, σύμφωνα με τη βάση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας κατόπιν  επεξεργασίας των δεδομένων. Ισούται με το  άθροισμα των πεδίων N2KpowOUT και  N2KpowIN. Δεκαδικός

αριθμός

N2KpowOUT Εγκατεστημένη ισχύς σε MW εκτός του δικτύου Natura 2000 Δεκαδικός

αριθμός

N2KpowIN Εγκατεστημένη ισχύς σε MW εντός του δικτύου Natura 2000 Δεκαδικός

αριθμός

Type χερσαίος ή παράκτιος ΑΣΠΗΕ Κείμενο
Stage Στάδιο αδειοδότησης: operation (άδεια λειτουργίας), construction (άδεια εγκατάστασης),  production (μη υβριδικοί σταθμοί με άδειας παραγωγής), production-hybrid (υβριδικοί σταθμοί με άδεια παραγωγής), evaluation (μη υβριδικοί σταθμοί σε αξιολόγηση), evaluation hybrid (υβριδικοί σταθμοί σε αξιολόγηση) Κείμενο
DAET Ύπαρξη ΑΕΠΟ: yes (ναι), no (όχι) ή κενό Κείμενο
Natura_v30_WGS84, Natura_v31b_WGS84
SITECODE Μοναδικός κωδικός περιοχής του δικτύου Natura  2000 String
SITETYPE Κατηγορία περιοχής: SCI = Τόπος Κοινοτικής Σημασίας, SPA = Ζώνη Ειδικής Προστασίας,  SCISPA = περιοχές με διπλό χαρακτηρισμό Κείμενο
Shape_Length Περίμετρος περιοχής σε μέτρα Δεκαδικός

αριθμός

Shape_Area Έκταση περιοχής σε τετραγωνικά μέτρα Δεκαδικός

αριθμός

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η βάση των περιοχών του δικτύου Natura 2000 (v30) (58.773,266 km2) που χρησιμοποιήθηκε για τις αναλύσεις της δημοσίευσης επικαιροποιήθηκε (v31b) (58,773.251 km2) από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αφού είχε υποβληθεί η εργασία για κρίση. Ωστόσο, τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στη δημοσίευση δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές στη νέα έκδοση της βάσης (v31b). Και οι δύο εκδόσεις της βάσης των περιοχών του δικτύου Natura 2000 παρέχονται για διασταύρωση. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι το γεωχωρικό αρχείο της ακτογραμμής (https://geodata.gov.gr/en/) που χρησιμοποιήθηκε ώστε να εξαχθεί ο Δείκτης Κατάτμησης Τοπίου (Landscape Fragmentation Indicator) στα όρια της Ελλάδας παρουσιάζει μικρές αποκλίσεις σε σχέση με τα γεωχωρικά αρχεία της βάσης των περιοχών του δικτύου Natura  2000  (https://ypen.gov.gr/perivallon/viopoikilotita/diktyo-natura-2000/), κυρίως σε νησιωτικές  περιοχές.

 

Γρήγορη αναζήτηση